logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

22. juli 2023, 10:35

Oppdatert

5. aug. 2023, 19:03

Når et Aksjeselskap Blir Insolvent: En Oversikt Over Konkursbehandling

For aksjeselskaper kan det å innfri økonomiske forpliktelser til tider være en utfordrende oppgave. Hvis selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser, må styret vurdere om det foreligger konkurs. Konkursen meldes til tingretten der aksjeselskapet er registrert, og det påfølgende arbeidet er å få en oversikt over og realisere eventuelle eiendeler for å betale så mange krav som mulig.

Hva er Insolvens?

Insolvens oppstår når et aksjeselskap ikke kan innfri sine økonomiske forpliktelser ved forfall, og det ikke er eiendeler i virksomheten til å dekke gjelden. Det vil si at selskapet er permanent ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Tingretten åpner konkurs enten etter begjæring fra virksomheten selv eller fra en kreditor.

Rekonstruksjonsloven

Rekonstruksjonsloven ble vedtatt i forbindelse med koronapandemien for å erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Loven har som hovedmål å legge til rette for at en skyldner kan starte rekonstruksjonsforhandlinger tidlig i prosessen, for å redde potensielt levedyktige bedrifter fra konkurs.

Melding om Konkurs fra Virksomheten Selv

Styret i aksjeselskapet har ansvar for økonomien. Hvis styret kommer frem til at egenkapitalen ikke lenger er forsvarlig, er det styrets ansvar å vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift. Hvis styret finner ut at selskapet er insolvent, er det deres ansvar å melde oppbud til den lokale tingretten. Et selskap som selv melder oppbud, er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for kostnadene ved konkursbehandlingen.

Konkursbehandlingen

Tingretten behandler meldingen og vurderer om virksomheten er insolvent eller ikke. Hvis virksomheten er insolvent, åpner tingretten konkurs og oppnevner en bostyrer. Bostyrer er normalt en advokat, som er ansvarlig for å gjennomføre konkursbehandlingen.

Når konkurs er erklært, blir alle virksomhetens eiendeler beslaglagt til fordel for kreditorene. Alle som opptrer på vegne av virksomheten mister umiddelbart råderetten over eiendelene, som overføres til konkursboet ved bostyreren.

Styret og daglig leder i aksjeselskapet plikter å bistå boet vederlagsfritt. De er forpliktet til å gi tingretten og bostyreren all informasjon om sine økonomiske forhold, og om forretningsførsel før og under konkursen.

Etter at bostyrer har gjennomført en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen. Hvis det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning.

Etter Konkursbehandlingen

Aksjonærene i selskapet har i utgangspunktet ikke ansvar for selskapets gjeld. Deres ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har tegnet seg for. Men det kan oppstå erstatningsansvar for styremedlemmer, eiere og andre som følge av disposisjoner de har gjort i forbindelse med styringen av virksomheten.

Insolvens og konkurs kan være komplekse prosesser. Det er viktig at alle involverte parter forstår sine rettigheter, plikter og alternativer under konkursbehandlingen. For mer informasjon, bør selskapene konsultere en advokat med erfaring i konkursrett.

Du liker kanskje også

Hva er et holdingselskap og hvordan fungerer det?

Oppdag holdingselskapers potensial: Hva er et holdingselskap, hvordan det fungerer, fordeler og ulemper. Avgjør om en holdingstruktur er riktig for din forretningsidé.

Å være Styremedlem i et Aksjeselskap: En Utførlig Oversikt

Lær om styremedlemmets viktige rolle i selskapets ledelse og strategiske beslutninger. Oppdag oppgavene, ansvar, styrehonorar og mer. Få innsikt i kravene og engasjementet som kreves for å være en effektiv styremedlem i et aksjeselskap.