logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

16. juli 2023, 17:35

Oppdatert

20. juli 2023, 18:32

Aksjeselskap (AS)

Planlegger du å starte din egen virksomhet alene eller sammen med andre? Ønsker du å unngå personlig økonomisk risiko? Ønsker du rettigheter som arbeidstaker og muligheten for å tiltrekke investorer til selskapet ditt? Hvis svaret er ja på disse spørsmålene, kan et aksjeselskap være den passende organisasjonsformen for deg.

Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, og som eier er du kun ansvarlig for den innbetalte aksjekapitalen. I Norge krever aksjeloven at et aksjeselskap har en minimumsaksjekapital på 30 000 norske kroner.

Aksjekapitalen sikrer at selskapet har et minimum av kapital og fungerer som sikkerhet for selskapets kreditorer. Når du etablerer et aksjeselskap, er det viktig å ha tilstrekkelig med penger utover aksjekapitalen for å dekke selskapets kostnader (fri egenkapital).

Det begrensede personlige ansvaret, fleksibiliteten og muligheten til å handle med aksjene gjør at et aksjeselskap er en gunstig valg for etablering med flere eiere og muligheten for å tiltrekke investorer.

Aksjeloven

Aksjeloven er en verdifull kilde til informasjon om de reglene et aksjeselskap må følge. Her er noen viktige punkter du bør vurdere når du vurderer å etablere et aksjeselskap:

Økonomisk risiko

Å starte et aksjeselskap innebærer en viss økonomisk risiko, men den personlige økonomiske risikoen reduseres sammenlignet med andre selskapsformer. Dette skyldes at aksjeselskapet er en separat juridisk enhet. Som eier har du ikke større økonomisk ansvar enn det du har investert i selskapet, vanligvis i form av aksjekapital. Eiere kan likevel bli bedt om å stille ytterligere sikkerhet hvis selskapet trenger å ta opp lån.

Derfor kan man si at jo større økonomisk risiko du påtar deg, desto mer fornuftig er det å etablere et aksjeselskap.

Vurderingen av økonomisk risiko avhenger av kapitalbehovet og omfanget av virksomheten. Du må vurdere hvilke kostnader oppstarten vil medføre og hvilket investeringsbehov det er. Det kan også være viktig å vurdere omfanget av virksomheten, for eksempel om du ønsker å drive alene for å skaffe deg en inntekt (lav risiko) eller planlegger å ansette flere medarbeidere og vokse (høyere risiko). Jo større kapitalbehov og omfang, desto større økonomisk risiko tar du normalt på deg.

Ansatt

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da de samme rettighetene som andre ansatte. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg, og du skal motta en lønn.

Eieren av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om vedkommende arbeider i selskapet. Utdeling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje i form av utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som eier og ansatt har du krav på 100 prosent sykepenger fra første sykedag. Vær imidlertid oppmerksom på at fra dag 17 dekkes sykepengene av NAV. De første 16 kalenderdagene er det aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger.

Dagpenger

Som eier og ansatt i aksjeselskapet har du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på samme vilkår som andre arbeidstakere. Vilkårene for å motta dagpenger finner du hos NAV.

Pensjon

Som eier og ansatt i aksjeselskapet opptjener du pensjonsrettigheter basert på lønnen du mottar, på samme vilkår som andre arbeidstakere. Vær oppmerksom på at overgang til pensjon vanligvis medfører en betydelig inntektsreduksjon. Hvis selskapet har flere ansatte, er det vanligvis pålagt å etablere en tjenestepensjonsordning for de ansatte.

Skatt

Overskuddet i et aksjeselskap beskattes med 22 prosent. Skatten betales i to terminer året etter inntektsåret.

Det kan også besluttes å utbetale utbytte i et aksjeselskap. Utbytte til personlige aksjonærer beskattes med 37,8 prosent i inntektsåret 2023, mens utbytte til selskaper som eier aksjer i et annet selskap (selskapsaksjonærer) i praksis er fritatt for beskatning.

Totalt sett kan den samlede skattesatsen for selskapet og eierne være opptil 51,5 prosent i et aksjeselskap. Hvis selskapet ikke deler ut utbytte, kan selskapet beholde overskuddet og skattlegges med 22 prosent.

Merverdiavgift

Merverdiavgift (MVA) er en avgift på omsetning av varer og tjenester. Noen varer og tjenester er unntatt fra merverdiavgift, eller har reduserte satser. Et aksjeselskap som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Regnskap

Som næringsdrivende er du normalt pålagt å føre regnskap. Dette innebærer at du må dokumentere inntekter og kostnader og organisere dette i et system. Et aksjeselskap har i tillegg plikt til å føre regnskap. Årlig må selskapet levere årsregnskap til Regnskapsregisteret. Hvis du ikke har tilstrekkelig kunnskap om regnskapsføring, kan det være lurt å få hjelp fra en regnskapsfører.

Alle aksjeselskap med omsetning under 7 millioner kroner kan normalt velge å fravike revisjon av årsregnskapet.

Roller i aksjeselskap

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i aksjeselskapet, og aksjonærene har møte- og stemmerett.

Styret velges av generalforsamlingen og skal bestå av minst én person. Styret møtes ved behov og er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet. Selskapet kan velge å ha en daglig leder, som ansettes av styret.

I mange aksjeselskaper innehar eieren alene alle disse rollene. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder uavhengig av selskapets størrelse.

Tillatelser

Noen næringsvirksomheter krever tillatelser for å kunne drives lovlig. Eksempler på dette inkluderer serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Fordeler og ulemper med aksjeselskap

Fordeler:

  • Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser
  • Mulighet til å bygge opp egenkapital med lavere skatt sammenlignet med enkeltpersonforetak
  • Tilnærmet skattefritt utbytte til selskapsaksjonærer, som f.eks. holdingselskaper
  • Mulighet for aksjonærene til å være ansatt i selskapet
  • Egnet organisasjonsform for investorer

Ulemper:

  • Mer formelle krav sammenlignet med andre selskapsformer
  • Arbeidsgiveravgift
  • Krav om aksjekapital

Et aksjeselskap kan være den ideelle organisasjonsformen for din næringsvirksomhet, spesielt hvis du ønsker å minimere personlig økonomisk risiko og samtidig tiltrekke investorer. Det er viktig å nøye vurdere dine behov og mål før du tar en endelig beslutning. Konsultere gjerne en ekspert eller juridisk rådgiver for å få skreddersydd veiledning basert på din situasjon.

Du liker kanskje også

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonsforetak er en form for selvstendig næringsvirksomhet drevet av en enkeltperson. Registrering krever planlegging, norsk forretningsadresse og en alder på minimum 18 år, og det innebærer ansvar for foretakets økonomi og rapportering.

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Opprett et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) for å drive næringsvirksomhet i Norge - les om registreringskrav, skatt, sosiale rettigheter og mer.