logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

22. juli 2023, 10:35

Oppdatert

5. aug. 2023, 19:01

Å være Styremedlem i et Aksjeselskap: En Utførlig Oversikt

Et styremedlem er en sentral figur i selskapets ledelse, som tar viktige avgjørelser og styrer selskapet mot sin strategiske visjon. Styremedlemmene i et aksjeselskap har en svært viktig rolle, og det er avgjørende at de har en god forståelse av hva denne rollen innebærer. Denne artikkelen vil gi en detaljert oversikt over hva det innebærer å være styremedlem i et aksjeselskap.

Hva er et Styremedlem?

Et styremedlem er en person som er valgt til å sitte i styret til et selskap eller en annen organisasjon. De er valgt av generalforsamlingen, og sitter vanligvis for to år av gangen, men dette kan varieres etter selskapets eget ønske. Styremedlemmene har et ansvar for å sikre at selskapet utfører sine oppgaver og overholder sine plikter. Dette er en viktig rolle, som krever både innsikt og forståelse for selskapets drift og strategi.

I aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (ASA) er det aksjonærene som velger styremedlemmene under generalforsamlingen. I et AS kan det være nok at én person sitter i styret, men det kan også være flere. Et ASA må ha minst tre styremedlemmer.

Styrehonorar

Som styremedlem i et aksjeselskap, kan du forvente å motta styrehonorar. Dette er en form for godtgjørelse, som i praksis fungerer som lønn. Det skal trekkes skatt, betales arbeidsavgift, og det skal leveres en a-melding med styrehonoraret medtatt. Det er viktig å være klar over at det ikke er noen økonomisk fordel å motta styrehonorar fremfor lønn om du er både styremedlem og vanlig ansatt. Styrehonoraret kan ikke faktureres fra et annet selskap.

Styremøter

En stor del av styremedlemmets ansvar ligger i å delta på styremøter. Her behandles saker som har med styrets ansvar å gjøre, som for eksempel drift, strategi, økonomi og regnskap. Det er ingen fastsatt grense for hvor mange styremøter som skal holdes, men det anbefales at det innkalles til møte minst én gang hver fjerde måned.

Styremøter kan avholdes på forskjellige måter, som fysiske møter, telefonmøter, videomøter eller via e-post. Alle som sitter i styret kan kreve at spesifikke saker blir behandlet, og alle må være innkalt til møtet for at styret skal være beslutningsdyktig.

På møtene er det styreleder som har ansvaret for at alle saker blir behandlet og at det fattes vedtak. Ved stemmelikhet kan styreleder benytte sin dobbeltstemme. Daglig leder har talerett, men ikke stemmerett, med mindre vedkommende også er styremedlem.

Som styremedlem har du rett til å bli hørt, og kan ved uenighet kreve en protokolltilførsel. Dette betyr at du får notert og dokumentert din mening om saken i vedtaket. Det er viktig å være med på saksbehandlingen for å kunne avgi stemme.

Å være styremedlem i et aksjeselskap innebærer et betydelig ansvar og krever en høy grad av engasjement. Det er viktig å ha en grundig forståelse av selskapets drift og strategi, samt å være i stand til å ta viktige beslutninger på vegne av selskapet.


Du liker kanskje også

Når et Aksjeselskap Blir Insolvent: En Oversikt Over Konkursbehandling

Konkursbehandling for Aksjeselskaper: Insolvens, Rekonstruksjonsloven, og Ansvar. Lær mer om konkursprosessen og rettigheter. Konsulter en erfaren advokat i konkursrett.

Hva er et holdingselskap og hvordan fungerer det?

Oppdag holdingselskapers potensial: Hva er et holdingselskap, hvordan det fungerer, fordeler og ulemper. Avgjør om en holdingstruktur er riktig for din forretningsidé.